Cumpara acum
Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Credeți că pedepsele pentru violatori ar trebui crescute?

Da
Nu
Pedepsele actuale sunt corecte
Nu stiu, nu mă interesează

Comentarii (3) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
office@curierul national.ro

trafic@curierul national.ro
« Alte articole din categoria Economie

Principalele modificări aduse Codului de procedură fiscală

Economie


Sursa foto: Romania TV

Data adaugarii: 2017-09-14

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:


În M.of. nr. 708 din data de 31 august 2017 a fost publicată ordonanţa guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, se arată într-un material VassLawyers.

Principalele modificări şi completări cuprinse în Ordonanţa guvernului nr. 30/2017 (denumită în continuare “ordonanţă”) vizează aspecte precum:
• răspunderea pentru obligaţiile fiscale;
• comunicarea actului administrativ fiscal;
• obligaţia de înregistrare fiscală;
• înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente;
• declararea sediilor secundare;
• depunerea declaraţiei fiscale;
• verificarea situaţiei fiscale personale;
• termene de plată;
• stingerea obligaţiilor fiscale;
• dobânzile şi penalităţile de întârziere;
• eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale;
• măsurile asigurătorii;
• termenul de prescripţie şi executarea silită;
• suspendarea executării actului administrativ;
• contravenţiile.

Răspunderea pentru obligaţiile fiscale

Persoana fizică ce desfăşoară o profesie liberă răspunde pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.
Persoanele care au determinat cu rea-credinţă acumularea şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale răspund solidar cu debitorul pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei pentru obligaţiile fiscale restante.

Comunicarea actului administrativ fiscal

În cazul comunicării actului administrativ fiscal prin remitere de către angajaţii proprii ai organului fiscal, dacă destinatarul refuză primirea actului sau nu este găsit la domiciliul fiscal, se afişează pe uşa acestuia o înştiinţare. Conţinutul înştiinţării este reglementat de ordonanţă.
În situaţia refuzului primirii actului administrativ fiscal, actul se consideră comunicat la data afişării înştiinţării.
În situaţia în care contribuabilul/plătitorul ori împuternicitul sau curatorul acestuia nu este găsit la domiciliul fiscal, persoana este în drept să se prezinte, în termen de maximum 15 zile de la data afişării înştiinţării, la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal. Dacă nu se prezintă în acest termen, actul se consideră comunicat la împlinirea termenului.

Obligaţia de înregistrare fiscală

Sunt reglementate suplimentar/diferit următoarele date de la care se calculează termenul de 30 de zile pentru depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală:
• data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;
• data începerii activităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Registrul comerţului;
• data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanţă în România.

Înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente

Ordonanţa reglementează obligaţia instituţiilor de credit de a transmite organului fiscal central solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, odată cu solicitarea persoanelor fizice nerezidente sau persoanelor juridice care nu deţin cod de identificare fiscală de a deschide un cont bancar sau închiria o casetă de valori. Obligaţia se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.

Declararea sediilor secundare

Termenul de 30 de zile pentru declararea sediilor secundare către organul fiscal central se calculează de la:
• data înregistrării/menţionării acestora la Registrul comerţului sau în alte registre în care a fost înregistrată entitatea care le-a înfiinţat;
• data actului de înfiinţare, în alte cazuri decât cele antemenţionate.

Depunerea declaraţiei fiscale

Declaraţia fiscală depusă şi înregistrată la un organ fiscal necompetent este considerată a fi depusă la data înregistrării acesteia la acest organ.
Organul fiscal necompetent transmite declaraţia fiscală către organul fiscal competent în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării declaraţiei.
Dacă, la momentul depunerii declaraţiei la registratura organului fiscal, acesta sesizează că declaraţia nu îi este adresată, nu o înregistrează şi îi recomandă contribuabilului depunerea la organul fiscal competent.

Verificarea situaţiei fiscale personale

Durata maximă a efectuării verificării situaţiei fiscale personale a fost extinsă la 365 de zile calculate de la data începerii verificării fiscale comunicată prin avizul de verificare.

Termene de plată

În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor prin declaraţii fiscale rectificative, termenul de plată al diferenţelor este data depunerii declaraţiei rectificative la organul fiscal.

Stingerea obligaţiilor fiscale

Spre deosebire de vechea reglementare, organul fiscal competent comunică debitorului modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale, cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, doar dacă debitorul a depus la organul fiscal competent cerere pentru a fi înştiinţat în acest sens.

Dobânzile şi penalităţile de întârziere

Prevederile privind dobânzile în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală se aplică şi în cazul contribuţiilor sociale.
Penalitatea de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi de întârziere se aplică în mod corespunzător şi pentru obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale. În acest caz, penalitatea de nedeclarare se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale

Modificările vizează aspecte precum:
• condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată - prelungirea la 180 de zile a termenului pentru achitarea obligaţiilor fiscale, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată;
• modificarea deciziei de eşalonare la plată - după depunerea cererii de modificare a eşalonării la plată, în termen de 10 zile de la emiterea acordului de principiu de către organul fiscal central, debitorul trebuie să constituie şi garanţiile corespunzătoare; debitorul poate solicita, de asemenea, includerea în eşalonare a amenzilor de orice fel, pe perioada de valabilitate a eşalonării;
• regimul special al obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar - eşalonarea la plată nu se acordă pentru acest tip de obligaţii fiscale;
• debitorul cu risc fiscal mic - este considerat cu risc fiscal mic debitorul care, inter alia, la data depunerii cererii, nu are obligaţii fiscale restante mai mari de 12 luni.

Măsurile asigurătorii

Este reglementată interdicţia dispunerii măsurilor asigurătorii pentru debitorul aflat sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa sau când acesta nu deţine active patrimoniale urmăribile.

Termenul de prescripţie şi executarea silită

Modificările vizează aspecte precum:
• întreruperea termenului de prescripţie - atunci când organul fiscal emite şi comunică debitorului mai multe somaţii, pentru acelaşi titlu executoriu, termenul de prescripţie se întrerupe doar în cazul primei somaţii;
• somaţia - urmărirea imobilului, în baza somaţiei de începere a executării silite, se notează la cererea organului fiscal în cartea funciară, asupra bunurilor imobile ale debitorului, indiferent de modalitatea dreptului de proprietate (proprietate exclusivă, devălmăşie sau coproprietate);
• suspendarea executării silite - executarea silită se suspendă sau nu începe pentru creanţele fiscale dacă debitorul notifică organul fiscal, ulterior comunicării deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie;
• executarea silită a bunurilor mobile - a fost adăugată o nouă situaţie în care bunurile nu se sechestrează, respectiv dacă valoarea acestora este mai mică de 1% în cazul în care valoarea obligaţiilor de plată este peste 500.000 lei;
• vânzarea bunurilor sechestrate la licitaţie - în cazul în care nici la a treia licitaţie nu se vinde bunul şi se organizează o nouă licitaţie, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este inferior preţului de pornire a licitaţiei, cu condiţia ca acesta să nu fie mai mic decât cuantumul taxei de participare la licitaţie; atunci când se valorifica bunuri imobile, iar la licitaţie se prezintă un singur ofertant, vânzarea se face doar în condiţiile în care se oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei;
• plata în rate - este reglementată diferenţiat perioada pentru care se poate plăti diferenţa de preţ în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor, respectiv cel mult 12 luni pentru bunurile mobile şi cel mult 24 de luni pentru cele imobile.
Totodată, au fost introduse reguli noi cu privire la cazuri speciale de executare silită (e.g executarea silită a creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni, executarea silită în cazul debitorilor insolvenţi).

Suspendarea executării actului administrativ

A fost reglementată o cauţiune în cuantum de 1.000 lei pentru ca instanţa să poată dispune suspendarea executării actului administrativ, în cazul în care obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani.
Efectele suspendării executării actului administrativ, dispuse de instanţa de judecată, privesc atât obligaţiile fiscale principale individualizate în actul administrativ suspendat la executare, cât şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar dacă aceste obligaţii accesorii sunt individualizate în acte administrative fiscale care nu sunt suspendate la executare.

Contravenţiile

Au fost introduse noi contravenţii, respectiv:
• nedepunerea în termen a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit codului fiscal; sancţiunea aplicabilă este amendă de la 50 lei la 100 lei;
• nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie pentru suspendarea executării silite de către debitor; sancţiunea aplicabilă este amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.
Modificările operate intră în vigoare la date diferite, astfel cum sunt acestea menţionate la finalul actului normativ.
 
 • Currently 5.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Noteaza articolul.

Nota curentă: 5.0 din 1 vot

 Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

  Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


  Recomandat Curierul National
  Ultimele comentarii:

  Daca CRIMINALUL de ILIESCU- KGB este numai suspect ...
  Ion Iliescu, la Parchetul General în dosarul Revoluției. Ce au decis procurorii în cazul său

  Hotia PSD nu are limite! Hotii fac azi legile! ...
  Controverse pe piaţa pensiilor private

  la un timp fondul privat ajunge in insoventa. ...
  Controverse pe piaţa pensiilor private

  daca votezi infractori, iti baga mana in buzunar! ...
  Controverse pe piaţa pensiilor private

  De ce atatea comentarii?Nimic si nimeni nu ii poat ...
  Viorica Dăncilă, noi precizări despre Pilonul II de pensii: Nu se desființează, dar vom face o analiză

  Top articole:

  Afişează articolele cele mai:
  Votate | Comentate | Expediate

  Radio Sud

  Tipografia de Sud
  Orologia Primo minuto

  Sumarul ediţiei:

  Eveniment

  Economie

  Fonduri Europene

  Finante Banci

  Piata bursiera

  Actualitate Companii

  Economie mondiala

  Actualitate

  IT&C

  Transporturi